Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:89. Error 9: Invalid character

Zdrowie i uroda

Przychodnia D?bniki ul. Szwedzka 27

POZ
Poradnia ogólna
Poradnia dla dzieci
Piel?gniarki ?rodowiskowe
Po?o?ne ?rodowiskowe
RTG
Pracownia rentgenowska
DIAG
Mikrobiologia
Poradnia gru?licy i chorób p?uc
Poradnia dla kobietJak m?drze chroni? wzrok przed s?o?cem?

Email Drukuj

Z niecierpliwo?ci? wyczekujemy wiosny i lata, a przede wszystkim zwi?zanych z nimi wy?szych temperatur oraz wi?kszej dawki promieni s?onecznych, które pobudzaj? do ?ycia i dodaj? energii. Trzeba jednak pami?ta?, ?e poza licznymi zaletami, promieniowanie niesie tak?e spore zagro?enia, przede wszystkim dla naszych oczu. Jak m?drze chroni? wzrok przed s?o?cem, a jednocze?nie zachowa? komfort widzenia?

Tutaj z pomoc? przychodz? nam oczywi?cie okulary przeciws?oneczne, które niestety cz??ciej traktowane s? jako modny dodatek do ubioru, ni? wa?ny element ochrony wzroku. Nierzadko zdarza si?, ?e gdy s?o?ce zaczyna razi?, bez zastanowienia kupujemy okulary przeciws?oneczne na mijanych po drodze straganach i stoiskach. Tymczasem g?ównym zadaniem okularów przeciws?onecznych jest ochrona - nie tyle przed o?lepiaj?cym ?wiat?em, ile - przede wszystkim przed promieniami UVA i UVB. Osoby, które nie chroni? wzroku u?ywaj?c dobrych okularów przeciws?onecznych nara?aj? swoje oczy na szkodliwe dzia?anie tych promieni.

Dlaczego powinni?my nosi? okulary przeciws?oneczne?

Przedostaj?ce si? do oka promienie UVA i UVB mog? sta? si?  ?ród?em wielu chorób, takich jak za?ma, skrzydlik czy nawet czerniak. Mog? te? prowadzi? do degeneracji plamki ?ó?tej (centralnej cz??ci siatkówki odpowiedzialnej za ostro?? widzenia i rozpoznawanie szczegó?ów) oraz do?? cz?stego latem zapalenia spojówek, zaczerwienienia, ?zawienia czy pieczenia oczu. Latem bez okularów przeciws?onecznych w zasadzie nie powinni?my wychodzi? z domu.

WiÄ™cej…
 

Zdrowie pod kontrol? - akcja m?odych medyków

Email Drukuj

AKCJA M?ODYCH MEDYKÓW „ZDROWIE POD KONTROL?” W BONARCE

W ten weekend w Bonarce mo?na bezp?atnie przebada? si? i zadba? o profilaktyk? chorób ci?nienia w ramach akcji „Zdrowie pod kontrol?” m?odych medyków z IFMSA Poland - Mi?dzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny.
Problem chorób uk?adu kr??enia jest jedn? z charakterystycznych przypad?o?ci naszej cywilizacji i dotyka coraz wi?kszy procent naszej populacji.  Zdaniem specjalistów ci?gle wi?c za ma?o mówi si? o zagro?eniach i mo?liwo?ciach zapobiegania tym chorobom. Dlatego, w zwi?zku z szerszym spo?ecznym zapotrzebowaniem, zrodzi?a si? idea bezp?atnych bada?.
W sobot? i niedziel? 25 i 26 kwietnia w godzinach od 11:00 do 18:00 studenci z IFMSA Poland przeprowadz? akcj?, której celem jest poszerzanie spo?ecznej ?wiadomo?ci odno?nie zagro?e? zwi?zanych z wyst?powaniem tych chorób. Warto wi?c wybra? si? do Bonarki ?eby skorzysta? z szerokiego wachlarza bada?: poziomu glukozy, cholesterolu, BMI, ci?nienia krwi i tkanki t?uszczowej.
Przyjd?cie wi?c i o?mielcie innych. Zw?aszcza, ?e m?odzi sympatyczni medycy ch?tnie porozmawiaj? i po-dziel? si? sw? fachow? wiedz?. Warto zadba? o zdrowie swoje i najbli?szych czy nawet szerzej rozpropagowa? szlachetn? ide? oraz skorzysta? z bezp?atnych bada?.

informacja prasowa: BONARKA CITY CENTER

 

Warsztaty dla chorych i ich rodzin

Email Drukuj

22 marca – Dzie? Alergii w Krakowie

2 marca b?dziemy obchodzi? XXIV Dzie? Alergii i Pulmonologii w Krakowie. Z tej okazji II Katedra Chorób Wewn?trznych Collegium Medicum UJ im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddzia? w Krakowie, Polskie Towarzystwo Alergologiczne Oddzia? Ma?opolski i Szko?a dla Chorych na Astm? w Krakowie przygotowa?y konferencj? naukowo-szkoleniow? dla lekarzy oraz warsztaty edukacyjne dla chorych i ich rodzin.
Tematyka wyk?adów dotyczy? b?dzie post?powania w alergicznych stanach zagro?enia ?ycia, leczenia astmy i przewlek?ej obturacyjnej choroby p?uc, rehabilitacji i piel?gnowania skóry. Miejsce warsztatów: Sala wyk?adowa II Katedry Chorób Wewn?trznych CMUJ ul. Skawi?ska 8, Kraków (w godzinach od 9.00 do 11.30).
WST?P WOLNY.
Szczegó?owe informacje mo?na znale?? na stronach: www.medicine.krakow.pl, www.ptzca.pl.

Program warsztatów:
– godz. 9.00–9.20 „Rola monitoringu aerobiologicznego dla pacjentów chorych na astm? i inne schorzenia alergiczne”. Dr Dorota Myszkowska
– godz. 9.20–9.40 „Znaczenie edukacji chorych na astm? w poprawie jako?ci ?ycia i kontroli choroby”. Dr Anna Gawor
– godz. 9.40–10.00 „Post?powanie w alergicznych stanach zagro?enia ?ycia”. Mgr Marta Kasper
– godz. 10.30–10.50 „Chory z POChP – jak hamowa? post?p schorzenia”. Dr med. ?ukasz Kasper
– godz. 10.50–11.10 „Rehabiltacja oddechowa w schorzeniach obturacyjnych”. Mgr Rafa? Pili?ski
– godz. 11.10–11.30 „Jak piel?gnowa? skór? alergika?” Dr med. Andrzej Jaworek

?ród?o:

 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

M?ody j?czmie? – odchudza i poprawia kondycj?

O m?odym j?czmieniu jest coraz g?o?niej z powodu jego cennych dla zdrowa w?a?ciwo?ci. Sprawnie oczyszcza organizm, poprawia dzia?anie uk?adu pokarmowego i wzmacnia odporno??, dzi?ki temu zyskuje coraz wi?ksz? popularno??. Sproszkowany m?ody j?czmie? nie jest ?adn? „nowink?”. W?a?ciwo?ci zdrowotne tej ro?liny znane s? medycynie ludowej ju? od tysi?cy lat. Pozytywne dzia?anie m?odego j?czmienia zosta?o potwierdzone równie? badaniami naukowymi. Dzi?ki temu w?a?nie teraz sok z li?ci m?odego j?czmienia cieszy si? zas?u?on? popularno?ci?.

WiÄ™cej…
 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

5 kroków w zmianie nawyków ?ywieniowych

?wi?ta i Nowy Rok to czas podsumowa? i wprowadzania zmian. Najwa?niejsze s? te, które dotycz? naszego zdrowia i samopoczucia. Podpowiadamy, jak skutecznie rozpocz?? wprowadzanie zmian, które z czasem stan? si? nawykami i odmieni? nasz styl ?ycia. Od czego zacz?? zmiany? Co zrobi?, aby zdrowe ?ywienie sta?o si? Twoim nawykiem i nie by?o dla Ciebie trudne?

Je?li pragniesz zmiany, to przygotuj si? mentalnie, ?e chcesz zrobi? co? dobrego dla siebie, dla rodziny. Efekty s? natychmiastowe, ale te? i d?ugofalowe. Twoje decyzje wp?yn? zarówno na zdrowie, jak i jako?? ?ycia. Nie planuj od jutra za tydzie?, nie mów sobie „?e ograniczysz”, „powoli wprowadzisz”. Zdecyduj, ?e nie b?dziesz je??: cukru, bia?ej m?ki, utwardzonych t?uszczów, s?odkich jogurtów owocowych, benzoesanu sodu, aspartamu i konserwantów. Konsekwentnie sprawdzaj sk?ad kupowanych produktów. Najlepsza kuchnia, to kuchnia naturalna z gotowanymi posi?kami. Je?li rzeczywi?cie chcesz co? zmieni? w swoim sposobie od?ywiania ju? dzisiaj wykonaj pierwszy z pi?ciu kroków:

WiÄ™cej…
 
Strona 1 z 10
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu